วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

Vocabulary: Improving your English vocabulary

Having a great English vocabulary doesn't just mean that you can understand lots of words and phrases: it also means that you can use these words and phrases and that you can remember them when you need them.

มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษดี ๆ ที่ไม่ได้มีความหมายแค่ทำให้คุณเข้าใจคำหลาย ๆ คำ และประโยคนั้น มันมีความหมายที่ทำให้คุณสามารถใช้คำหรือประโยคเหล่านั้นได้และทำให้คุณสามารถจดจำพวกมันได้เมื่อคุณต้องการใช้มันขึ้นมา

This is the difference between an active and a passive vocabulary. Generally, most people's passive vocabulary is far bigger than their active vocabulary, and the secret is to try and "activate" passive knowledge.

นี้เป็นความแตกต่างระหว่างคำศัพท์ที่ใช้บ่อยและไม่ได้ใช้ โดยทั่วไปแล้วคนส่วนใหญ่มีคำศัพท์ไม่ได้ใช้จำนวนมากกว่าคำศัพท์ที่ใช้ และความลับนี้จะพยายามและกระตุ้นความรู้ที่ไม่ได้ใช้กัน

There are a number of ways that you can activate your passive vocabulary in English, ranging from simple five-minute activities to longer periods of study. Most activities work best if a) you have a good English dictionary, and b) you keep a vocabulary notebook.

นี่เป็นแนวทางที่ทำให้คุณสามารถกระตุ้นคำศัพท์ในภาษาอังกฤษที่ไม่ได้ใช้ ซึ่งแปรผันจากกิจกรรมเพียง 5 นาทีไปจนถึงช่วงเวลาที่ยาว ๆ ในการศึกษา กิจกรรมที่ดีที่สุดคือ ถ้า คุณมีดิกชั่นนารี่ที่ดีสักเล่ม และ คุณโน๊ตคำศัพท์ไว้ในสมุดโน๊ต

Good English dictionaries

ดิกชั่นนารี่ภาษาอังกฤษดี ๆ สักเล่ม

A good English dictionary should be up-to-date (no more than five years old!) and should be easy to understand. Make sure that the definitions are written in clear English. Pictures also help you to understand some words. I strongly recommend the Longman range of dictionaries, as there is good coverage of spoken and written English, British and American English, as well as clear example sentences.

ดิกชั่นนารี่ภาษาอังกฤษที่ดีควรที่จะอัพเดท (ไม่มากเกิน 5 ปี) และควรที่จะง่ายต่อการเข้าใจ และต้องมั่นใจว่าคำนิยามถูกเขียนด้วยภาษาอังกฤษที่ชัดเจนเข้าใจง่าย รูปภาพก็ช่วยให้คุณเข้าใจคำศัพท์ได้ ฉันจะขอแนะนำดิกชั่นนารีของ Longman ซึ่งดีมากสำหรับการนำไปใช้ในการพูดและเขียน ภาษาอังกฤษทั้งแบบอังกฤษและอเมริกัน ที่ดีกว่านั้นมีรูปประโยคง่าย ๆ เป็นตัวอย่างด้วย

Vocabulary notebooks

สมุดจดคำศัพท์

When you come across a new English word or phrase, make a note of it! Look up the meaning in the dictionary, making sure you are aware of any grammatical information. (For instance, if you are looking up a verb, check to see if the verb can be used in a passive form, if it is followed by any particular preposition, and so on.) Check also for the pronunciation and use of a word. Is it particularly formal or informal, or used in certain word partnerships? For example, we say "do housework", but "make an effort".

เมื่อคุณได้รู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ ๆ หรือประโยคใหม่ ๆ ก็ให้จดไว้เพื่อที่จะได้เปิดดูคำศัพท์ในดิกชั่นนารีได้ ซึ่งต้องแน่ใจว่าคุณสามารถที่จะใช้เป็นข้อมูลในการสร้างประโยคได้ (เช่น ถ้าคุณเจอคำที่เป็นกริยา ให้ตรวจสอบว่ามันสามารถที่จะใช้รูปของ Passive ได้ ถ้ามันเป็นคำคุณศัพท์เฉพาะ และอื่น ๆ)

When you find a new word, check to see if you can use it in other ways. English is a flexible language – nouns, verbs and adjectives often share the same stem. For example, a house, to house, housing policy, and so on.

เมื่อคุณค้นหาคำใหม่ ๆ ตรวจสอบว่าคุณสามารถใช้มันในลักษณะอื่น ๆ ได้ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความยืดหยุ่น ไม่ว่าจะเป็ฯ คำนาม กริยา และ คำคุณศัพท์

When you write down your new word in your notebook, try to include an example sentence in English.

เมื่อคุณเขียนคำศัพท์ใหม่ในสมุดของคุณแล้ว ลองใส่คำนั้นในตัวอย่างประโยคในภาษาอังกฤษ

Some people find it helpful to organise notebooks into themes. So rather than having a list of words without any obvious connection, you divide your notebook into themes, with one page containing words to do with the house, another page with words to do with jobs, and so on.

บางคนหาตัวช่วยด้วยการจดบทความลงในสมุด ซึ่งจะมีคำต่าง ๆ มากมาย ซึ่งเป็นข้อความที่ง่าย ๆ คุณอาจจะแบ่งสมุดของคุณให้บทความ ด้วยหนึ่งหน้าสำหรับใส่ข้อความที่ทำในบ้านของคุณ ส่วนหน้าอื่น ๆ ใส่ข้อความที่ทำในที่ทำงาน และอื่น ๆ

Quick English vocabulary booster activities

กิจกรรมที่ปรับปรุงคำศัพท์อังกฤษแบบรวดเร็ว

1. An English word a day

1. หนึ่งคำหนึ่งวัน

Choose a new word or phrase from your notebook and try to use it as often as possible in one day. Think of situations where you would need to use it, and write down a couple of example sentences. Go back to this word or phrase after a week, to make sure you still remember it.
Some people find index cards useful. You can write down the word on the card and carry it around with you for a day, taking it out of your pocket whenever you have a moment and trying to put it into a sentence.

เลือกคำศัพท์คำใหม่หรือประโยคใหม่จากสมุดและพยายามใช้มันบ่อย ๆ ถ้าเป็นไปได้ทั้งวันไปเลย คิดถึงสถานการณ์ในที่ที่คุณต้องการใช้มันได้ และเขียนลงเป็นประโยคตัวอย่าง กลับไปที่คำหรือประโยคหลังจากผ่านไปสัปดาห์หนึ่ง เพื่อมั่นใจว่าคุณยังจำมันได้อยู่ บางคนใช้ดัชนีเป็นตัวช่วย คุณสารถเขียนคำลงไปบนแผ่นกระดาษสำหรับหนึ่งวัน และพกมันติดตัวไปด้วยทุก ๆ ที่ เมื่อคุณมีเวลาก็พยายามสร้างเป็นประโยค

2. Review

2. ดูบ่อย ๆ

The next time you have a spare couple of minutes, flick through your notebook. You'll be surprised how much comes back to you! Choose a page where you have already stored a number of words and expressions, cover the page, and try to remember what you wrote. Then look at the page and see how many you remember.


3. One word at a time


When you read a page of a book or newspaper, decide you will only look up one word in a dictionary. When you write it down in your notebook, also make a note of any synonyms (words that mean the same) or the opposite of the new word.

เมื่อใดที่คุณอ่านหนังสือหรือหนังสือพิมพ์ ให้คุณตัดสินใจมองหาคำ ๆ หนึ่งในดิกชันนารี เมื่อคุณเขียนคำนั้นลงในสมุด ก็ให้คุณเขียนคำที่มีความหมายเหมือนกัน หรือคำที่มีความหมายตรงกันข้ามไปเลย

4. English word building

4. การสร้างคำในภาษาอังกฤษ

Take a prefix (such as "en", or "pre") and make a list of all the words that can follow. (For example, encircle, enclose, enlist; prenatal, premature, pre-war.) Here are some more prefixes you can use:dis, il, im, ir, pro, anti, de, un, con, re

ใส่คำนำหน้า (เช่น "en" หรือ "pre") และทำเป็นรายชื่อของคำที่สามารใส่ตามหลังได้ (ตัวอย่าง encircle, enclose, enlist; prenatal, premature, pre-war) คุณสามารถใช้ dis, il, im, ir, pro, anti, de, un, con, re นี้เป็นบางคำจากที่มีอยู่มากมาย

Longer English vocabulary learning activities

กิจกรรมระยะยาวที่ใช้เรียนรู้คำศัพท์อังกฤษ

1. Read

1. อ่าน

Read something that interests you. It could be a newspaper, a novel, a magazine, or even an English "graded reader" (a simplified book). Working page by page, underline the words or phrases that you don't know. Look up only those that are important for understanding, or which are repeated. Use a good dictionary, and make a note in your English vocabulary notebook.

อ่านบางเรื่องที่คุณสนใจ อาจจะเป็นหนังสือพิมพ์ นวนิยาย นิตยสาร หรืออื่น ๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษ ค่อย ๆ อ่านไปทีละหน้า ขีดเส้นใต้คำหรือประโยคที่คุณไม่รู้ความหมาย ให้ความสนใจเฉพาะคำหรือประโยคนั้นมาก ๆ เพราะมันสำคัญที่จะทำให้คุณเข้าใจขึ้นมาได้ หรือพยายามอ่านหลาย ๆ รอบ ร่วมกับการใช้ดิกชันนารีที่ดี และจดบันทึกคำศัพท์ในสมุดของคุณ

2. Blitz

2. มุ่งมั่น

Focus on a theme, such as sport. Divide one page of your notebook into three columns. In the first column write down as many sports as you can think of. In the second, write down all the equipment you need for the sport. In the third, write down the scoring systems. You might end up with something that looks like this:
tennis racquet, ball, net umpire, love, linesman
football pitch, ball, goal posts referee, offside, penalty
You can use this method for many different themes: houses (rooms of house, furniture, styles); jobs (names of jobs, places where these jobs are done, characteristics of the job) and so on.

3. Word association

3. รวมคำ

Write a key word in the middle of a page and draw a bubble around it. Then draw lines out from this word connected to smaller bubbles. In the smaller bubbles you can add words associated with the main word.

เขียนคำค้นไว้ที่กลางหน้ากระดาษและวาดวงกลมไว้รอบ ๆ จากนั้นวาดเส้นไปยังวงกลมที่อยู่รอบ ๆ นั้น ในวงกลมเล็ก ๆ คุณสามารถใส่คำที่มีความสัมพันธ์กับคำหลักได้

For example, you could write "email" in the middle of a page. Then the smaller bubbles could contain words such as "write", "compose", "receive", "delete", "reply" and so on.

ตัวอย่างเช่น คุณอาจจะเขียนคำว่า email ในกลางหน้ากระดาษจากนั้นเขียนวงกลมเล็ก ๆ และใส่คำเหล่านี้ลงไป write, compose, receive, delete ,reply และอื่น ๆ อีก

from: www.english-at-home.com
chaichana แปล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม