วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

Lets Speak: At school

วันนี้ขอเสนอคำศัพท์และ expression ใช้พูดเกี่ยวกับโรงเรียน
ตัวอย่างเช่น

What subjects do you study? เธอเรียนวิชาอะไรบ้าง
What subject is your best? วิชาอะไรที่เธอทำได้ดีที่สุด
What subject is your worst? วิชาอะไรที่เธอทำได้แย่ที่สุด
What subject do you most like? วิชาอะไรที่เธอชอบมากที่สุด
What subject do you most dislike? วิชาอะไรที่เธอไม่ชอบมากที่สุด
I am good at _______. ผมเก่งวิชา_______
I am very bad at _______. ผมไม่เก่งวิชา_______
My favourite subject is English. วิชาโปรดของผมคือวิชาภาษาอังกฤษ
I like math. ผมชอบวิชาคณิตศาสตร์
I don't like physics. หนูไม่ชอบวิชาฟิสิกส์
How many students (pupils) are there in your school? โรงเรียนของเธอมีนักเรียนอยู่กี่คน
There are 1000 students (pupils) in my school. โรงเรียนของผมมีนักเรียนอยู่ 1000 คน
How long are your English classes in school? ชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษใช้เวลานานเท่าไหร่

ตัวอย่างคำสั่งที่ใช้ในห้องเรียนที่คุณควรทราบสำหรับใช้ในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ฝึกพูดไว้นะครับ เวลาครูสั่งให้ทำอะไรจะได้ทำให้ถูก

Come to class on time. เข้าเรียนตรงเวลา
Sit down. นั่งลง
Take your seat.นั่งลง
Take out your book. เอาหนังสือออกมา
Open your book. เปิดหนังสือ
Turn to page 8. เปิดไปหน้า 8
Read page 8. อ่านหน้าที่ 8
Take out a piece of paper. เอากระดาษมาแผ่นหนึ่ง
Take notes.จดClose your book. ปิดหนังสือ
Turn in your papers. ส่งกระดาษมา
Put away your book. เก็บหนังสือ
Listen to the teacher. ฟังครู
Listen to the question. ฟังคำถาม
Raise your hand. ยกมือขึ้น
Give the answer. บอกคำตอบมา
Stand up. ยืนขึ้น
Go to the board. ไปที่กระดานดำ
Write your name. เขียนชื่อของนักเรียนลงไป
Erase the board. ลบกระดานดำ
Do your homework. ทำการบ้านมานะ
Check your answers. ตรวจดูคำตอบ
Correct your mistakes. แก้ไขข้อผิดพลาดด้วย
Bring your homework. เอาการบ้านมาส่ง
Turn in your homework. ส่งการบ้านมา
Pass your papers forward. ส่งกระดาษต่อขึ้นมา
Collect the papers. เก็บกระดาษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม