วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

Get Grammar: Past tenses in English

Past Simple Tense :

We use this tense in English to talk about events or situations that are finished. Normally we use a time reference.

เราใช้ tense นี้ในภาษาอังกฤษ เพื่อบอกเล่าถึงกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่เสร็จสิ้นแล้ว โดยทั่วไปเราใช้เวลาเข้ามาเกี่ยวด้วย

For example:
เช่น

"Last year I went to Spain." "ปีที่แล้วฉันไปประเทศสเปน"

"In 1997, he changed his job." "ฉันเปลี่ยนงานเมื่อปี 1997"

"She called an hour ago." "หล่อนมาได้ชั่วโมงหนึ่งแล้ว"


We also use the Past Simple tense in English to talk about long-lasting events or situations in the past.

เราจะใช้ Past Simple ในภาษาอังกฤษเพื่อบอกเกี่ยวกับระยะของกิจกรรมสุดท้าย หรือสถานการณ์ในอดีต

"When I was a child, I lived in the countryside."

"เมื่อฉันเป็นเด็ก ฉันอาศัยอยู่ในแถบชานเมือง"

To talk about repeated activites in the past, we also use the Past Simple.

เพื่อบอกเล่าถึงการกระทำในอดีตอีกครั้ง ซึ่งเราจะใช้ Past Simple

"I often went to the beach as a child."

"ฉันไปชายหาดบ่อย ๆ ตอนที่เป็นเด็ก"


Past Continuous Tense ("I was doing")

There are three main uses of this tense:

มี 3 ความหมายคือ

1. To talk about what was happening at a particular time in the past and to give descriptions and background information.

1. เพื่อบอกเล่าเกี่ยวกับอะไรที่ได้เกิดขึ้น ณ เวลาหนึ่งในอดีตและให้รายละเอียดและข้อมูลพื้นฐาน

2. To talk about temporary situations in the past.

2. บอกเล่าถึงสถานการณ์ที่เกิดซ้ำ ๆ ในอดีต

3. To make polite requests.

3. ใช้ในการขอร้องอย่างสุภาพ


1. Talking about what was happening at a particular time in the past.

1. บอกเกี่ยวกับอะไรที่เกิดขึ้น ณ เวลาหนึ่งในอดีต

"This time yesterday, I was reading a book."

"ในเวลานี้เมื่อวาน ฉันกำลังอ่านหนังสือ"

We often use the Past Continuous tense with the Past Simple tense. The Past Continuous gives the background to an event in the Past Simple:

บ่อยครั้งเราใช้ Past Continuous กับ Past Simple โดย Past Continuous บอกถึงความเป็นมาเกี่ยวกับกิจกรรมใน Past Simple เช่น

"When he got home, the children were playing in the garden." (The children started playing in the garden before he got home.)

"เมื่อเขากลับบ้าน ลูก ๆ กำลังเล่นอยู่ในสวน" (เด็กเริ่มเล่นในสวนก่อนหน้าที่เขากลับมาบ้าน)

"I was eating dinner when there was a knock on the door." (The knock on the door came in the middle of my meal.)

"ฉันกำลังกินอาหารเย็นเมื่อนั้นมีเสียงเคาะประตู" (เสียงเคาะประตูมาระหว่างฉันกินอาหาร)

We can use the Past Continuous to give descriptions.

พวกเราสามารถใช้ Past Continuous เพื่อให้รายละเอียดได้ เช่น

"The girl was wearing a yellow dress. She was eating ice-cream and was watching television."

"เด็กผู้หญิงที่ใส่กระโปรงสีเหลือง เธอกินไอศกรีมและดูทีวีไปพร้อมกัน"

2. Talking about temporary situations in the past.

2. บอกถึงสถานการณ์ที่เกิดซ้ำ ๆ ในอดีต

"When I was living in London, I often went to the theatre." (Living in London was temporary – perhaps I only lived there for a short while.)

"เมื่อฉันอาศัยอยู่ในลอนดอน ฉันไปดูหนังบ่อย ๆ"

Compare with: "When I was a child I lived in the countryside." Living in the countryside was a longer event – I was a child for more than a couple of years. For more permanent situations, we use the Past Simple tense.

เปรียบได้กับ "เมื่อฉันเป็นเด็กฉันอาศัยอยู่ชานเมือง" อาศัยอยู่ชานเมืองเมื่อนานมาแล้ว- ถ้าฉันเป็นเด็กอีกสักสองปี. สำหรับสถานการณ์ที่เกิดซ้ำ ๆ เราใช้ Past Simple

3. Making polite requests.

3. การร้องขอ

If we want to make polite requests, we can use the Past Continuous tense. This is because we put a distance between ourselves and the person we are asking.

ถ้าเราต้องการสร้างประโยคร้องขอ เราสามารถใช้ Past Continuous เพราะว่าเราจะวางระยะห่างระหว่างตัวเราเองและคนที่เราถามได้ เช่น

"I was wondering if you had time to see me."

"ฉันจะดีใจถ้าคุณให้เวลามาพบฉัน"

"I was hoping we could discuss a pay raise."

"ฉันหวังว่าเราจะปรึกษากันเรื่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น"


from: www.english-at-home.com
chaichana แปล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม