วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

Get Grammar: Use be (is, am, are)

วันนี้เป็นวันจันทร์ครับ เริ่มต้นวันทำงานของสัปดาห์ หลาย ๆ คงไม่อยากให้ถึงวันนี้เร็วนัก ผมเองก็เช่นกัน สำหรับวันนี้ ผมจะขอเสนอหัวข้อ การใช้ be (is, am, are) ในภาษาอังกฤษนะครับ เริ่มเลยนะ

1. Statement with be; ประโยคบอกเล่ากับ be (is, am, are) ประโยคไหนเราจะใช้อะไรนั้น ก็ขึ้นอยู่กับประธานของประโยค แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้ครับ
ประธานเป็น I ใช้ am
ประธานเป็น You, We, They ใช้ are
ประธานเป็น He, She, It ใช้ is

I am from Mexico.
You are from Brazil.
He is from Japan.
She is a new club member.
It is an exciting city.
We are in the same class.
They are my classmates.

รูปย่อ
I'm
you're
He's
she's
it's
we're
they're

แสดงความเป็นเจ้าของ
my
your
his
her
its
our
them

ตัวอย่างเช่น

My name is David. I'm from Mexico. My family is in Mexico City. My brother is a university student. His name is Carlos.

2. Wh-question with be การสร้างประโยคคำถาม Wh กับ be (is am are) รูปประโยคเป็น Wh-question+be(is am are)+ ประธาน+กริยา เช่น

What is your name?
Where is your friend?
Who is that?
What are your classmates like?
Where are you and friend from?
How are your classes?
ตัวอย่างเช่น
Q: Where's she from?
A: She's from Changmai.

Q: What's her first name?
A: It's Malai.

Q: How are your classes?
A: They're really interesting.

3. Yes/No questions and short answers whith be ประโยคคำถามใช่หรือไม่และคำตอบสั้น ๆ กับ Be (is am are) รูปประโยคคือ Be (is am are)+ประธาน+กริยา เช่น
Are you free?
Yes, I am
No, I'm not

Is David from Mexico?
Yes, he is
No, he's not/No, he isn't

Is Beth's class in the morning?
Yes, it is
No, it's not/No, it isn't

Are you and Beth in the same class?
Yes, we are.
No, we're not/No, we aren't

Are your classes interesting?
Yes, they are
No, they're not/No, they aren't.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม